Wordtravels

Wordtravels

 

 

 

 

 

Japan Phrasebook

Japanese Phrasebook


English Japanese
Hello Kon ni chi wa
Goodbye Sayoo na ra
Please One-gai-shi-masu
Thank you Arigatoo (gozaimasu)
Yes Hai
No Lie
My name is... Watashi no namae wa...
How much...? Ikura desuka...?
Where is...? Wa doko desuka...?
Do you speak English? Anata wa eigo o hanashimasu ka?
No, I don’t understand Lie, wakarimasen
One, two, three, four, five Ichi, ni, san, shi, go
I need a doctor Byouin ni ikitai

Japan Phrasebook

Japanese Phrasebook


English Japanese
Hello Kon ni chi wa
Goodbye Sayoo na ra
Please One-gai-shi-masu
Thank you Arigatoo (gozaimasu)
Yes Hai
No Lie
My name is... Watashi no namae wa...
How much...? Ikura desuka...?
Where is...? Wa doko desuka...?
Do you speak English? Anata wa eigo o hanashimasu ka?
No, I don’t understand Lie, wakarimasen
One, two, three, four, five Ichi, ni, san, shi, go
I need a doctor Byouin ni ikitai