Wordtravels

Wordtravels

 

 

 

China Phrasebook

Chinese Phrasebook


English ChinesePronounciation
hello ni hao nee how
goodbye zai jian zai jee en
thank you xie xie ni shay shay nee
please qing ching
yes/no shi/bu shi shr/boo shr
my name is wo jiao waw jeow
where is zai na li zai na lee
do you speak English? Ni shuo ying yu ma? nee shoo-oh ying yoo mah
I don't understand wo bu dong woe boo dong
one, two, three, four, five yi, er, san, si, wu ee, are, san, see, woo

China Phrasebook

Chinese Phrasebook


English ChinesePronounciation
hello ni hao nee how
goodbye zai jian zai jee en
thank you xie xie ni shay shay nee
please qing ching
yes/no shi/bu shi shr/boo shr
my name is wo jiao waw jeow
where is zai na li zai na lee
do you speak English? Ni shuo ying yu ma? nee shoo-oh ying yoo mah
I don't understand wo bu dong woe boo dong
one, two, three, four, five yi, er, san, si, wu ee, are, san, see, woo